Детаљнији прогам едукације

ПРОГРАМ    ЕДУКАЦИЈЕ
ЗА  ПРУЖАЊЕ   ПРВЕ   ПОМОЋИ

Црвени крст Параћин, на основу Закона о Црвеном крсту Србије  ( Сл. Гласник РС 107/05) и Закона о безбедности и здрављу на раду ( Сл. Гласник РС 101/05), организује обуку из прве помоћи за лица која обављају послове безбедности и здравља на раду. Обука се обавља на основу Програма Црвеног крста Србије у трајању од 12 часова, са могућим прилагођавањем тема потребама и профилу полазника обуке.
 
          Црвени крст Параћин  организује обуку  на  следећи начин:

Методологија  рада :

  Број пријављених полазника према потреби  послодавца,
  Обука се изводи у просторијама Црвеног крста Параћин, ул. Крагујевачка број 4.
  Могућност  обуке  и  викендом,
  Цена  по  особи  2.000,оо  динара,
  Трајање 12 часова + 3 часа увежбавања,
  Рад  у  групи  од  10-15  полазника. Могућ је рад и у мањим групама,    али  је   цена  по  полазнику  већа  тј.  адекватна  цени  рада  по  групи.
 Предавања су теоретско-показног типа са практичним увежбавањем уз  реалистички  приказ  повреда  и  стања повређеног.
 Предавачи  прве  помоћи  су  инструктори  Црвеног  крста  Србије,
 Полазници полажу тест из прве помоћи и о њиховом раду се води    евиденција  у  дневнику  рада  Црвеног  крста Параћин,
 Полазници добијају уверење а фирма потврду о завршеном основном курсу прве помоћи, које/а   важи  2  године;
 Цена по полазнику за дообуку из прве помоћи је 1.000,оо динара, а уверење-потврда  важи  5  година.
 Уз  предавача-инструктора  ангажује се  један  шминкер  и  два  маркиранта.
 Обука   се  врши  након  попуњавања  група.

Подсећамо, послодавац је у обавези да, за пружање прве помоћи,  има довољан број оспособљених и увежбаних лица у техници превијања повреда,     у заустаљању крвављења, у пружању помоћи од удара  електричне струје,   у постављању удлага код костолома, у примењивању различитих метода оживљавања, као и у уклањању, смештају и преносу повређеног  односно  нагло  оболелог  лица  и  др.
Сходно  томе,  програм  едукације  садржи   следеће теме и очекиване резултате  обуке :

ТЕМА 1:    Прва  помоћ  и  средства  за  пружање  прве  помоћи


Полазник ће се упознати са:
1. Појмом, основним циљевима и принципима прве помоћи,
2. Одговорностима  особе  која  пружа  прву  помоћ,
3. Основним  поступцима које треба применити у свакој ситуацији,
4. Основним  мерама безбедности у ситуацијама несреће,
5. Основним  материјалом и средствима за пружање прве помоћи и начином   њихове примене.

ТЕМА 2:    Мере  за  спашавање  живота


Полазник ће бити способан да:
1. У основи  разуме  структуру  и  функцију  система  за  дисање  и  циркулацију,
2. Зна  да  наведе  неколико  узрока  наглог  срчаног  застоја,
3. Разуме тероријску основу КПР поступка и изведе поступак КПР код одрасле особе,
4. Изведе  поступак прве  помоћи   код  свесне  особе  са  загушењем,
5. Изведе  поступак прве  помоћи  код  особе  за  загушењем  која  је  без  свести.

ТЕМА 3:     Поступак  са  особом  без  свести


Полазник  ће  бити  способан:
1. Да  изведе  основне  кораке  у  процени  особе  без  свести,
2. Да  постави  особу у бочни релаксирајући положај ( из положаја на леђима) и     да  разуме  разлоге  за  примену  овог  поступка  код  особе  без  свести ,
3. Да опише опште мере у оквиру неге унесрђеног.

ТЕМА 4:     Процена  стања  и  утврђивање   врсте  повреде


Полазник  ће бити  способан:
1. Да узме  основне  податке  о  несрећном  догађају,
2. Да изведе битне кораке у приступу повређеном и постави питања о симптомима  и  механизму  повређивања ( код  особе  у  свесном стању),
3. Да изведе основне поступке прегледа унесређеног ради утврђивања врсте повреде  или  стања,
4. Да  опише  опште  мере  у  оквиру  неге  унесређеног.

ТЕМА 5:     Прва  помоћ  код  крварења  и  рана


Полазник  ће  у  основи  разумети:
1. Начин  на  који  крв  циркулише  кроз  тело,
2. Поделу  крварења  према  врсти  крвног  суда  и  према  месту  истицања  крви,
Полазник  ће  се  упознати  са: 
1. Основним  врстама  рана  и  њиховим  карактеристикама.
Полазник  ће  бити  способан  да:
1. Наведе поделу крварења  према врсти крвног суда и према месту истицања крви,
2. Да опише и изведе поступак привременог заустављања јаког спољашњег крварења ( посекотина  на  руци  или  нози,  рана на поглавини; крварење  из носа
3. Да  опише  и  изведе  поступа к са  особом  која  има  унутрашње  крварење,
4. Разуме  појам шшока -  стања  узроковоног  наглим  губитком  крви,
5. Да опише и изведе поступак са особом која има знаке и симптоме шока због искрварења.

ТЕМА 6:      Повреде   коштано  зглобног   система


Полазник  ће  у  основи  разумети:
1. Састав  и  основне  функције  коштано  зглобног  система,
2. Појам  прелома  кости  и  најчешће  разлоге  за  настанак  прелома.
Полазник  ће  се  упознати  са :
1. Основном поделом прелома костију и карактеристикама отвореног и   затвореног  прелома  кости.
Полазник  ће  бити  спсосбан:
1. Да  опише  типичне  симптоме  и  знакове  прелома,
2. Да  изведе  поступак  збрињавања  прелома  костију  руке,  ноге  и  кључне  кости
3. Да  разуме разлику између изчашења и уганућа и да опише основни поступак  код  изчашења / уганућа  скочног  зглоба.

ТЕМА 7:    Прва  помоћ  код  опекотина


Полазник  ће  бити  способан  да:
1. Да наведе основне разлоге настанка опекотина и опише карактеристике опекотина  И, ИИ и ИИИ степена
2. Опише  основни  поступак  прве  помоћи  код  опекотина,
3. Да  опише  поступак  код  повреде  ока  хемијским  средством.

ТЕМА 8:     Нагло  настала  обољења  и  стања


Полазник ће бити способан да следеће повреде и стања опише типичне симптоме  и  знакове,  као  и  да  опише  основни  поступак  прве  помоћи: 
1. Срчани  удар,
2. Несвестица,  колапс,
3. Хипер  и  хипогликемија,
4. Астматични  напад,
5. Епи  напад


ДОПУНСКЕ   ТЕМЕ  -  ФАКУЛТАТИВНО:

1. Примена  аутоматског  спољашњег  дефибрилатора  у  првој  помоћи,
2. Механичке  повреде:  Рана  са  страним  телом,  трауматска  ампутација,
3. Поступак на месту саобраћајне незгоде - безбедност места саобрађајне незгоде, извлачење повређеног из аута, скидање кациге; најчешће повреде у саобраћају,
4. Хипотермија,  хипертермија,
5. Краш  повреда
6. Уједи жживотиња, убоди  инсеката  ( алергијска  реакција )


До  сада, поверење  су  нам  указали: 


 Министарство одбране РС, ( обука војника-лица на цивилном    служењу  војног  рока ),
 Еуро  гас  Србија  ПЈ  Еуро  гас  Бачка Топола,
 АД  “Бахус” Параћин,
 ДОО  “Идеа” Београд, ( за  пословне  објекте  у  Параћин  и  Јагодину ),
 пословни  систем  “Михајловић”,
 ДОО “Бата  стил”  Плана,
 ДОО “Пионир”  Параћин,
 АД  “Спектар  инвест”  Параћин,
 ДОО  “Рофиx”  Поповац,
 СЗТУР  “Млин” Бусиловац, …
 више  СТР  и СЗР ...


Руководилац   обуке
др. Станоје   Великић  
специјалиста  ургентне  медицине

реализатори  обуке
Предраг  Милошевић  - инструктор  прве  помоћи,
Дарко  Богосављевић - инструктор  прве  помоћи.
Екипа  ПРВЕ  ПОМОЋИ -  ОТЈ   ЦК  Параћин

 

Обуку организује Секретаријат Црвеног крста Параћин
   Особа  за  контакт,  Зоран  Исламовић
тел. централа  035 / 563-279  ;  570-092  ;  569-161    лок.  14
моб. тел.  060  05 65 32 10
Е.маил - 
zoran@crvenikrstparcin.rs

Пријатељи сајта

  http://www.paracin.rs/
  http://
  http://
  http://
  http://
  http://
  http://