Вртић за децу осиромашених родитеља

ПРОЈЕКАТ:
ПОДРШКА   РОМСКОЈ   ДЕЦИ   У   ОБРАЗОВАЊУ
Обавезне компоненте :

Подразумевају реализацију четири компоненте рада са корисницима и две компоненте сарадње са локалном заједницом:
1. Активности  са децом  предшколског  узраста
2. Активности  са децом  школског узраста
3. Активности  са  родитељима
4. Социо-инклузивне активности
5. Успостављање сарадње са локалним партнерима Локални медији и презентација пројекта1.1. РОМСКА  ДЕЦА И ДЕЦА ИЗ  МАРГИНАЛИЗОВАНИХ  ГРУПА
 УЗРАСТА  3-5  ГОДИНА

а.  СПЕЦИФИЧНИ  ЦИЉ
Укључивање ромске деце и деце из маргинализованих група узраста од 3-5 година у редовни припремни предшколски програм.
б. КЉУЧНЕ  АКТИВНОСТИ
Кључне васпитно – образовне активности са ромском  децом и децом из маргинализованих група 3-5 година се  одвијају у складу са планом и програмом предшколских установа са акцентом на социјализацији деце и укључивању у редовни предшколски систем. Имајући у виду циљну групу, активности са децом су посвећене усвајању културних и хигијенских навика, здравој храни, савладавању српског језика и осталим активностима које стручно лице процени да су неопходне како би се деца на најбољи начин припремила за укључивање у редовни предшколски  систем.

ц.  ПАРАМЕТРИ   СТАНДАРДА  ЗА   ДЕЦУ   ПРЕДШКОЛСКОГ   УЗРАСТА
  Величина  групе: од 15 до 20 деце по једном сараднику / термину
  Динамика  рада: 5 дана  у  недељи  x  3х
  Методе и технике рада: Рад у групи и индивидуални рад, аудио – визуелне методе, интерактивна настава и учење 
 Компетенције реализатора: васпитач - дипломирани васпитач, професор разредне наставе,   студенти  васпитачког  факултета  на  пракси.


1.2. РОМСКА  ДЕЦА  И  ДЕЦА  ИЗ  МАРГИНАЛИЗОВАНИХ  ГРУПА
 ШКОЛСКОГ  УЗРАСТА  ОД  6-14

а. СПЕЦИФИЧНИ  ЦИЉ
Повећање броја ромске деце и деце из маргинализованих група која завршавају основну школу, обезбеђење услова за савладавање школског градива из критичних предмета и успешан прелазак у следећи разред.

б. КЉУЧНЕ  АКТИВНОСТИ
Кључне активности у образовно–васпитном раду са ромском децом и децом из маргинализованих група основно-школског узраста се одвијају у складу са наставним потребама детета. Обезбедјујемо подршку у савладавању градива из критичних предмета као и у изради домаћих задатака у складу са образовним потребама детета. Деци  обезбедјујемо основне услове за учење које немају у својим кућама. Имајући у виду циљну групу активности са децом, посвећујемо усвајању културно хигијенских навика, здравој храни, савладавању српског језика и осталим активностима које стручно лице процени да су неопходне како би се деца на најбољи начин припремила за укључивање у редовни школски систем. Кроз креативан рад подстицемо  мотивацију деце за редовно школовање. 
Реализатор  има редовни контакт са психолошко – педагошком службом школе коју дете похађа како би се на најадекватнији начин одговорило на наставне потребе детета.

ц. ПАРАМЕТРИ     СТАНДАРДА    ЗА   ДЕЦУ  ШКОЛСКОГ     УЗРАСТА
  Величина групе: од 15 до 20 по једном  сараднику / термину 
  Динамика рада:  5 дана  у  недељи  x  3х
  Методе и технике рада: Рад у групи и индивидуални рад, аудио – визуелне методе, интерактивна настава и учење  
  Компетенције реализатора: Учитељ, васпитач, млади волонтери Црвеног крста који су на завршној години на неким од следећих факултета:
  Учитељски
  Наставнички смерови са релевантних факултета 
  Филозофски факултет: смер педагогија и психологија,
  Дефектолошки 


1.3.   АКТИВНОСТИ   СА   РОДИТЕЉИМА

а. СПЕЦИФИЧНИ  ЦИЉ
Мотивација родитеља ромске и маргинализоване деце за укључивање њихове деце у школски систем и подизање свести родитеља о значају образовања за њихову децу.

б. КЉУЧНЕ   АКТИВНОСТИ
Активности са родитељима би требале да се реализују кроз следеће:
  Родитељски састанци на којима се процењује напредак деце и потребе родитеља за додатним едукацијама и другим видовима подршке за које Црвени крст има капацитете; 
  Нефомална едукација за родитеље - подразумева сет предавања и радионица којима се унапређује знање родитеља о општим здравственим темама и темама у вези са социјалном заштитом. У овој делу активности рада са родитељима потребно је успоставити сарадњу са ромским медијаторкама запосленим од стране Министарства здравља.

ц.  ПАРАМЕТРИ    СТАНДАРДА   ЗА   АКТИВНОСТИ   СА   РОДИТЕЉИМА
  Величина групе: 20 по сараднику / термину 
  Динамика рада: 1 пут  месечно  по 2 х
 Методе и технике рада: Радионице, предавања, демонстрација, дискусија, разговор   са стручњацима
 Компетенције реализатора: Учитељ, васпитач 
  За неформалну едукацију  ангажујемо: здравствене раднике, педагози, психолози, социјални радници, ромски асистент, ромски медијатор, дефектолози и сл.

У циљу подизања мотивације родитеља за долазак на радионице организација Црвеног крста  Парацин   успоставља  сарадњу са ромском медијаторком или ромским координатором. 


1.4. СОЦИО – ИНКЛУЗИВНЕ   АКТИВНОСТИ

а. СПЕЦИФИЧНИ   ЦИЉ
Боље прихватање ромске и маргинализоване деце од стране локалне заједнице и њихових вршњака као и развијање свести о правима и потребама маргинализованих група.

б. КЉУЧНЕ   АКТИВНОСТИ
Реализација социо – инкузивних активности  доприноси бољој инклузији ромске деце у школски систем и локалну заједницу. Ове активности подразумевају учествовање у културним, спортским и осталим догађајима у локалној заједници, организовање заједничких забавних, рекреативних и културних активности са децом из редовних вртића и школа, упознавање локалне заједнице са ситуацијом Рома.     

ц. ПАРАМЕТРИ   СТАНДАРДА ЗА   СОЦИО-ИНКЛУЗИВНЕ   АКТИВНОСТИ
  Величина групе: 20 и више у зависности од активности
  Динамика рада: 1x месечно по до 2х у зависности од активности  
  Компетенције реализатора: Васпитач, професор разредне наставе, ромски асистент, едуковани млади волонтери Црвеног крста и остали сарадници за које се процени да су неопходни за адекватну реализацију активности

Пријатељи сајта

  http://www.paracin.rs/
  http://
  http://
  http://
  http://
  http://
  http://