О  НАМА

ОПШТИНА  ПАРАЋИН

  Параћин је град у средњем Поморављу, 3,5 км од десне обале Мораве. Лежи на тераси реке Црнице која  протиче  кроз  центар  града, на  130 метара  релативне  надморске  висине. Подручје општине захвата 541,7 км2 на коме живи ( по попису из 2002. ) 58.301 становник,    од чега 25.292  у  самом  граду.

  Сам град лежи на раскрсници врло важних међународних саобраћајница: на   156. километру међународног пута Е-75 ка Нишу  и Блиском истоку, на почетку међународног пута Е-761 за Зајечар и даqе ка Бугарској, на прикqучку за саобраћајницу Е-760  ка Крушевцу, за Црну Гору и Хрватску.
Кроз Параћин пролази и главни железнички  правац  за  југ  Европе.Према надморској висини, конфигурацији терена и условима за поqопривредну производнwу дели се у три реона: централно-равничарски у долини Мораве и wених притока, таласасто-брежуqкасти     на истоку и западу и брдски реон који обухвата планинско подручје на истоку и западним границама општине. Сваки од ова три реона има посебне поqопривредне карактеристике  па  се  у  складу  са  тим  и  развијала  ова  грана  привреде 

  Средње Поморавље, па и град Параћин имају умерено - континенталну климу, која тежи континенталној, што  погодује  разноврсној  вегетацији.Просечан годишњи обим падавина износи 665,7 лит./м2, док је просечан број кишних дана  у  току  године  144,7 дана.
Цела долина Велике Мораве одликује се изузетном густином насеqености.  На удаљености  од 20/так  км од Параћина, формирана су још четири градска насеља ( Јагодина, Ћуприја, Ћићевац и Варварин  ). Иста је слика насеqености и у општини Параћин.  Села су врло густо посејана у долини Мораве,   уз некадашwи Цариградски друм, као и уз   токове Црнице и Грзе,  па чак 34  села припадају  општини  Параћин.

   ЦРВЕНИ  КРСТ  ПАРАЋИН  ФОРМИРАН  ЈЕ  1876. ГОДИНЕ. ПРВИ  ПРЕДСЕДНИК  ЦРВЕНОГ КРСТА ПАРАЋИН БИО ЈЕ ЛАЗАР С.  ПРОТИЋ,  СВЕШТЕНИК  ПАРАЋИНСКЕ   ЦРКВЕ. ГЕНЕРАЛ МИЛОЈКО  ЛЕШЈАНИН, РОЂЕН 1830. ГОДИНЕ У СЕЛУ ЛЕШЈУ КОД ПАРАЋИНА, БИО ЈЕ  ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА   ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ ОД 23. ФЕБРУАРА 1888. ГОДИНЕ СВЕ   ДО КРАЈА СВОГ ЖИВОТА, УМРО ЈЕ  15. ФЕБРУАРА 1896 . ГОДИНЕ. ЦРВЕНИ КРСТ ПАРАЋИН ЧИНЕ 52. ОСНОВНА ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА, СА ПРЕКО  5.000 ЧЛАНОВА ШТО ЈЕ ПРЕКО 8%     ОД   УКУПНОГ  БРОЈА  СТАНОВНИКА  ОПШТИНЕ  ПАРАЋИН.

  У  СКЛОПУ  ЦРВЕНОГ  КРСТА  ПАРАЋИН  ОРГАНИЗОВАНИ  СУ:
            ДРУШТВО  ДОБРОВОЉНИХ  ДАВАЛАЦА  КРВИ,
            ОМЛАДИНСКО - ТЕРЕНСКА  ЈЕДИНИЦА,
           КЛУБ  25,  Клуб младих добровоqних давалаца крви,
           ДЕЧИЈИ  КЛУБ у оквиру ког ради Вртић и Одељење допунске наставе , за децу осиромашених родитеља
  ЦРВЕНИ КРСТ ПАРАЋИН ИМА У ВЛАСНИШТВУ 
           ПРЕКО 550м2 
           КУХИЊА СА 56м2, 
           КАБИНЕТ ПРВЕ ПОМОЋИ СА 51м2, 
           САЛА ЗА ДИФУЗИЈУ СА 45м2, 
            ВРИЋ ЗА ДЕЦУ ОСИРОМАШЕНИХ РОДИТЕЉА СА 55м2, 
           ВЕШЕРАЈ СА 23м2, 
            ПРОСТОР ЗА ЗДРАВСТВЕНО-ПРЕВЕНТИВНА МЕРЕЊА ( крвни притисак, шећер у крви, одређене врсте масноћа у крви...) СА 33 м2,  
            СЕКРЕТАРИЈАТ ЦРВЕНОГ   КРСТА СА 120 м2, 
            МАГАЦНСКИ  ПРОСТОР  СА  170 м2 ), ...

  ОРГАНИ  УПРАВЉАЊА

СКУПШТИНА  ЦРВЕНОГ  КРСТА  ПАРАЋИН,  БРОЈИ  29.  ЧЛАНОВА 

УПРАВНИ  ОДБОР  ЦРВЕНОГ   КРСТА  ПАРАЧИН,  БРОЈИ  9. ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНИ  ОДБОР  ЦРВЕНОГ  КРСТА  ПАРАЋИН, БРОЈИ  5. ЧЛАНОВА 

ПРЕДСЕДНИК  ЦРВЕНОГ  КРСТА  ПАРАЋИН ЈЕ  МОМЧИЛО  ВУЧКОВИЋ, ПРОФЕСОР НАРОДНЕ ОДБРАНЕ,  НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА ЗА ВАНРЕДНЕ ПРИЛИКЕ   ПОЛИЦИЈСКЕ  УПРАВЕ  У  ЈАГОДИНИ. 


ПОТПРЕДСЕДНИК ЦРВЕНОГ КРСТА  ПАРАЋИН ЈЕ ДР.  СТАНОЈЕ  ВЕЛИКИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА УРГЕНТНЕ  МЕДИЦИНЕ, НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ХИТНЕ ПОМОЋИ ЗДРАВСТВЕНОГ  ЦЕНТРА  ПАРАЋИН. 

ПРЕДСЕДНИК  НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦРВЕНОГ КРСТА ПАРАЋИН ЈЕ НЕБОЈША  ЈЕЛИЧИЋ  ДИПЛОМИРАНИ   ЕКОНОМИСТА, ЗАПОСЛЕН  У  ПОРЕСКОЈ   УПРАВИ  ...

ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ ЈЕ МИЛИСАВ   ГЛИГОРИЈЕВИЋ.

ПРЕДСЕДНИК ОМЛАДИНСКО-ТЕРЕНСКЕ  ЈЕДИНИЦЕ ЈЕ ЗОРАНА МИШКОВИЋ

  СЕКРЕТАРИЈАТ ЦРВЕНОГ  КРСТА   ПАРАЋИН

Oбавља стручнe, административнe, техничкe и других послова за остваривање програмских циљева и задатака  и деловање организације Црвеног  крста  Параћин. Радом Секретаријата непосредно руководи секретар Црвеног крста Параћин ( СЛОБОДАН  ЂОРЂЕВИЋ )  у својству органа  руковођења. У Секретаријату Црвеног Крста Параћин  од 2000. године, ангажовано је девет радника, - стално запослено  пет радника ( референт здравствено-превентивних активности који ради и послове Службе тражења и ДДК, референт социјалне делатности ради и опште послове, референт благајничко-књиговодствених послова ради и административне послове, куварица која ради и све остале опште послове )  четири сарадника ( реализатора сталних пројекта – Вртић и Допунска настава за децу осиромашених родитеља, Помођ деци са хендикепом, Промоција хуманитарних вредности ) је уговорно ангажовано  на  реализацији  сталних  Пројеката.


Организациона структура ЦК Параћин
Календар активности Црвеног Крста Параћин у 2010

Пријатељи сајта

  http://www.paracin.rs/
  http://
  http://
  http://
  http://
  http://
  http://